گندزدایی آب

  • نصب سامانه پیوسته الکترولیز نمک طعام – خراسان جنوبی- جهت گندزدایی آب کشتارگاه قائن طیور
  • نصب سامانه پیوسته الکترولیز نمک طعام جهت گندزدایی آب آشامیدنی- تهران- تصفیه خانه شرکت بکشن
  • نصب سامانه ناپیوسته الکترولیز نمک طعام جهت گندزدایی آب تبریز- تصفیه خانه شبستر

 این نکته حائز اهمیت است که اخذ تاییدیه مصرف محصولات الکترولیز نمک طعام از سازمان غذا و دارو در آب آشامیدنی و استخرهای شنا (که مستقیما با سلامت انسان مرتبط است)، به معنای  food gradeبودن محصولات قلمداد شده و چنانچه با رعایت ضوابط و استانداردهای ملی مورد استفاده قرار گیرد، مانعی از نظر آشامیدن و بهداشت عمومی ایجاد نخواهد شد. شرکت آبیار ماداکسین با همکاری آزمایشگاه جامع دانشگاه تهران و آزمایشگاه دانشکده داروسازی دانشگاه تهران- معاونت غذا و دارو، پس از آنالیز محصولات تولیدی از فرایند الکترولیز نمک طعام، موفق به اخذ تاییدیه از سازمان غذا و دارو شد.