استخرشنا

 • گندزدایی آب استخر مجموعه فرهنگی ورزشی غدیر - ستاد ناجا 
 • گندزدایی آب استخر مجموعه فرهنگی ورزشی غدیر - دانشگاه علوم انتظامی 
 • گندزدایی آب استخر دانشگاه امام صادق (ع)
 • نصب سامانه پیوسته الکترولیز نمک طعام استخر شهروند بجنورد جهت گندزدایی آب 
 • نصب سامانه پیوسته الکترولیز نمک طعام پارک آبی ساحل خلیج فارس تهران فاز ۱ جهت گندزدایی آب
 • نصب سامانه پیوسته الکترولیز نمک طعام استخر هتل میثاق مشهد جهت گندزدایی آب
 • نصب سامانه پیوسته الکترولیز  مجموعه استخر ارسنجانی جهت گندزدایی آب
 • نصب سامانه الکترولیز پیوسته نمک طعام-  استخر و پارک آبی مجموعه شباهنگ شهریار جهت گندزدایی آب
 • نصب سامانه پیوسته الکترولیز نمک طعام پارک آبی ساحل خلیج فارس تهران فاز2
 • نصب سامانه پیوسته الکترولیز نمک طعام –خراسان رضوی- مشهد- استخر شهدای دانش آموز
 • استخر مجموعه ورزشی مهستان جهت گندزدایی آب