آب و فاضلاب

  • نصب سامانه پیوسته الکترولیز نمک طعام در شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی- شهر سبزوار جهت گندزدایی آب آشامیدنی
  • نصب سامانه پیوسته الکترولیز نمک طعام در شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی- تربت حیدریه- گندزدایی آب آشامیدنی (جاری)
  • نصب سامانه پیوسته الکترولیز نمک طعام در شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی- خلیل آباد جهت گندزدایی آب اشامیدنی (جاری)
  • نصب سامانه پیوسته الکترولیز نمک طعام در شرکت آب و فاضلاب کردستان-(شهر مریوان) جهت گندزدایی آب  آشامیدنی (جاری)
  • نصب سامانه پیوسته الکترولیز نمک طعام در شرکت آب و فاضلاب کردستان (شهر دیواندره) جهت گندزدایی آب (جاری)
  • نصب سامانه پیوسته الکترولیز نمک طعام در شرکت آب و فاضلاب زنجان جهت گندزدایی آب (جاری)
  • بهره ­برداری از 25 سامانه گندزدایی در آب و فاضلاب استان یزد