در جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط‌ زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه ‌رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی ‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. لذا حفاظت از محیط ‌زیست به جهت حیات اجتماعی و رفاه نسل امروز و نسل‌های آینده است، بنابراین به جنبه حقوق بشری محیط‌ زیست اشاره دارد.

حفاظت از محیط ‌زیست و تبدیل آن به یک مسأله اجتماعی و ملی موضوع مهمی است که حفظ آن با حضور همه آحاد ملت و به ‌خصوص نخبگان امکان‌پذیر است. باید میان توسعه تکنولوژی، توسعه صنعتی و شهری و ضرورت‌های زیست‌محیطی توازن برقرار کرد. روشی که در آن نقطه مطلوب در نظر گرفته شود و بشود به ‌طور همزمان توسعه و مسائل زیست ‌محیطی را با هم پیش برد.

بهبود کیفیت هوا، مدیریت صحیح و پایدار منابع آب، توجه به ارزیابی زیست‌محیطی در همه طرح‌های بزرگ، توجه به اقتصاد سبز و حذف عناصر آلودگی و تخریب ناشی از فعالیت‌های اقتصادی، توجه به مشاغل سبز و فعالیت‌های حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی و پایش آلودگی هوا از اقدامات بسیار راهگشا خواهد بود.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :