گازهاي اگزوز پس از استارت موتور، از مبدل عبور کرده و کاتالیست به تدریج گرم می­شود. با گرم شدن کاتالیست، اكتيويته آن افزايش مي‌يابد تا به نقطه Light-off برسد. بخشی از آلاينده ها مربوط به حالت استارت سرد (Cold Start) و بخشی از آن‌ها مربوط به کارکرد موتور در حالت گرم خواهند بود. يکی از مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار بر ميزان آلاينده های خروجی که بر زمان Light-off و بازدهي کاتاليست به طور مستقيم تاثير می گذارد دمای احتراق و دمای گازهای خروجی از اگزوز است. دمای احتراق هوا و سوخت در موتور و دمای گازهای خروجی از اگزوز به نوع سوخت مورد استفاده در موتور بستگی دارد. این دما در سوخت­ فسیلی بنزین کمتر از سوخت هیدروژنی، بیو اتانول و حتی گاز طبیعی فشرده است.

در ميان تمامي آلايندههاي محيط زيست شناخته شده، گازهاي NO و NO2(كـه معمـولاً گـاز NOx اطـلاق ميشوند) حين اشتعال سوختهاي فسيلي در منابع ثابت و متحرك نظير وسايط نقليه، هواپيماها، نيروگـاههـا، كارخانه هاي توليد اسيد نيتريك و صنايع ديگر ايجـاد مـيشـوند يكـي از رقابـتهـاي اصـلي در حـوزه كاتاليستها، حذف گازهاي مضر منتشره از موتورهاي درون سوز بوده و همچنین احيـاي NOx حـاوي اكـسيژن اضافي در تركيب گاز خروجي از اگزوز، دشوار است. چندين تكنولوژي جهت احياي گاز NOx توسعه يافتند كه شامل گردش مجدد گاز اگـزوز EGR (Exhaust Gas Recirculation) با تله هاي ذرهاي پيشرفته، احياي كاتاليستي انتخابي SCR (Selective Catalytic Reduction) بـا آمونيـاك يـا اوره، SCR پایدار با هیدروکربن ها HC و ذخيره سازي و احياي NOx (NSR یا NOx Storage and Reduction) هـستند. در سامانه EGR، بخشي از گازهای خروجی از اگزوز به سمت چندراهه ورودی هوا هدايت شده و دوباره به محفظه احتراق برگردانده می شوند. اين سيستم باعث کاهش اکسيدهای نيتروژن و مصرف سوخت می شود. 

روش­ های مختلفی جهت احیاء کاتالیزور موجود در منبع کاتالیست وجود دارد. بعنوان مثال با باز کردن منبع کاتالیست و افزایش حرارت  بستر کاتالیزور احیا انجام میشود. عملکرد دستگاه کربن زدایی که در شرکت ماداکسین طراحی و ساخته شده است، به گونه ای است که نیازی به باز و بسته کردن منبع کاتالیزور و هیچ یک از اجزاء مرتبط با آن را ندارد. این دستگاه که بصورت پرتابل طراحی شده است از طریق تغذیه موتور درونسوز با مخلوطی از گازهای موثر در کربن زدایی، کلیه دوده، ترکیبات کربنی و ذرات بخا مانده از احتراق را از درون موتور، کاتالیزور و بخش اگزوز، پاکسازی کرده و آنها را بصورت دی اکسید کربن، دوده و بخار آب از اگزوز خارج میکند. اطلاعات تکمیلی را در کاتالوگ دستگاه مشاهده نمایید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :